• Lidmaatschap en privacy

  U aanmelden als lid van Rheko kan via het aanmeldingsformulier. Dit formulier kunt u invullen onderaan de pagina. Als lid van Rheko bent u gebonden aan de volgende regels:

  • Een lidmaatschap wordt altijd aangegaan voor een heel seizoen. Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni (lidmaatschapsjaar). Maar als u bijvoorbeeld in november lid wordt, dan loopt het huidige seizoen van november tot en met 30 juni.
  • Opzeggen kan alleen schriftelijk vóór 31 mei van het lidmaatschapsjaar bij de ledenadministratie. Zonder schriftelijke opzegging vóór 31 mei van het lidmaatschapsjaar, wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd.
  • U betaalt contributie. Dit moet per maand via automatische incasso; zie ook de pagina "Contributie"

  Wijziging lidmaatschap

  Geef wijzigingen in uw adres of andere gegevens altijd door aan de ledenadministratie. Als u vragen heeft over het lidmaatschap kunt u ook altijd bij het secretariaat terecht. Wijzigingen van spelend lid naar niet-spelend lid of donateur kunnen alleen aan het einde van een lidmaatschapsjaar plaatsvinden. Wijzigingen van niet-spelend lid naar spelend lid of recreant kunnen gedurende het gehele lidmaatschapjaar plaatsvinden. De contributie wordt herberekend vanaf de maand volgend op de maand waarin de wijziging heeft plaatsgevonden.

  Privacy 

  Rheko verwerkt uw gegevens in een bestand, dat ook aan de korfbalbond (KNKV) wordt verstrekt. Binnen Rheko wordt de ledenlijst bovendien door verschillende commissies gebruikt. Er worden echter geen persoonlijke gegevens verstrekt aan derden (bedrijven en/of instellingen).

 • Aspirantlid aanmelden

  Voornaam
  Tussenvoegsel
  Achternaam *
  Geslacht *
  Geboortedatum *
  Geboorteplaats
  Straatnaam
  Huisnummer *
  Nummertoevoeging
  Postcode *
  Plaats
  Telefoonnummer
  Mobielnummer
  Email
  Herhaal email
  Iban
  Opmerkingen
  Captcha *
  Velden met een * zijn verplicht!
 • Contributie

  Alle leden van Rheko betalen maandelijks contributie. Sinds 1 oktober 2020 is de hoogte hiervan per maand:

  Spelende leden
  Senioren € 25,90
  Midwekers € 25,90
  Junioren € 19,65
  Aspiranten € 13,90
  Pupillen € 11,05
  Welpen € 5,50
  Kidsclub € 7,50
  Trainende leden € 12,35
  Combifit € 11,60

  Niet spelende leden
  Niet-spelende leden € 5,50
  Jeu de boules leden € 6,00

  Bij de senioren, junioren, aspiranten en de pupillen is bij de contributie een bijdrage voor het wedstrijdshirt inbegrepen.
  Als er uit één gezin 4 of meer personen lid zijn dan krijgt men korting op de contributie.

  De contributie zelf overmaken kan op rekeningnummer Rabobank: NL04 RABO 0355 2154 38  tnv. ckc Rheko te Rheden.

  De vereniging kent diverse leeftijdscategorieën met ieder een eigen maandbedrag. Rheko geeft de voorkeur aan een automatische afschrijving van de contributie, maar een andere betalingswijze behoort ook tot de mogelijkheden. Opzeggingen kunnen alleen schriftelijk gedaan worden aan ons secretariaat. De contributie wordt aangegaan voor een heel jaar, 1 juli tot en met 30 juni daar wij vooraf onze contributiegelden moeten afdragen aan het Korfbalverbond.

  Leeftijdsindeling 
  Kidsclub (4 – 6 jaar)
  Pupillen (6 – 11 jaar)
  Aspiranten (12 – 15 jaar)
  Junioren (16 – 18 jaar)
  Senioren (19 jaar en ouder)

  Er wordt zoveel mogelijk getracht de leden in de juiste leeftijdscategorie te laten spelen, maar dit is helaas niet altijd mogelijk.

 • Huishoudelijk regelement

  Voorwaarden bij aanmelding lidmaatschap korfbalvereniging Rheko

  Rheko Huishoudelijk Reglement

  LEDEN

  Artikel 1

  1. Ten behoeve van de samenstelling van teams en het bepalen van de contributie van leden, worden de leden onderscheiden in de volgende categorieën:

  Spelende leden

  • welpen: leeftijd tot 8 jaar
  • pupillen: leeftijd 8, 9, 10 of 11 jaar.
  • aspiranten: leeftijd 12, 13, 14 en 15
  • junioren: leeftijd 15, 16 of 17 jaar.
  • senioren: leeftijd vanaf 18 jaar

  Trainende leden

  • trimmers: niet leeftijdsgebonden, maar zichzelf zo opgegeven.

  Overige leden

  • niet-spelende leden: niet leeftijdsgebonden, maar zichzelf zo opgegeven.
  • jeu de boulers: niet leeftijdsgebonden, maar zichzelf zo opgegeven.
  • sjoelers: niet leeftijdgebonden, maar zichzelf zo opgegeven
  • Bij het bepalen van de leeftijd op grond van het eerste lid, is de leeftijd op 1 oktober van het betreffende boekjaar (zie artikel 4 van de Statuten) bepalend. (vanaf het seizoen 2017 – 2018 wordt de peildatum 1 januari)

  Artikel 2

  1. In aanvulling op hetgeen is geregeld in het Burgerlijk Wetboek en de statuten van Rheko (art. 11, lid 1, 2 en 3 en art. 15 lid 1a en 3) geldt het volgende over de financiële consequenties voor leden die opzeggen na de in de statuten genoemde termijn.
  1. Indien het lidmaatschap door een lid wordt opgezegd na de uiterste termijn, zoals genoemd in artikel 11 lid 1 en van de statuten, zijnde na 3 juni, blijft het lid in beginsel de volgende contributie verschuldigd: voor de maand waarin het lidmaatschap wordt opgezegd en de drie maanden daarna de volledige maandcontributie en voor de resterende maanden van het wedstrijdseizoen de contributie voor een niet spelend lid. Het verschuldigde bedrag bedraagt echter nooit meer dan de reguliere contributie tot het einde van het seizoen.
  2. Voor leden die lopende het seizoen overstappen naar een goedkopere lidmaatschapscategorie, zoals van spelend lid naar trainend of niet-spelend lid of van trainend naar niet spelend lid geldt in beginsel eveneens dat men de  maand van overstappen en de drie maanden daarop nog de volledige contributie verschuldigd is.
  3. Conform de statuten (art 15 lid 3) kan een lid dat tussentijds opzegt of wil overstappen naar een goedkopere lidmaatschapscategorie het bestuur verzoeken om het lid verdergaand dan hiervoor is geregeld te ontheffen van de plicht tot doorbetalen van de (volledige) contributie.  Dit kan bijvoorbeeld bij een verhuizing naar een andere plaats of bij een ernstige blessure waardoor iemand langere tijd niet zal kunnen spelen.

  Artikel 3

  1. Alle leden hebben het recht deel te nemen aan de door Rheko georganiseerde activiteiten. Hierbij dienen de door of namens het bestuur gegeven aanwijzingen te worden opgevolgd.
  1. Alle leden ontvangen (digitaal) het info. Ieder lid ontvangt op aanvraag bij de secretaris digitaal een exemplaar van de Statuten en / of  het Huishoudelijk Reglement. Beide staan ook op de website van Rheko
  1. De leden als bedoeld in artikel 1, lid 1 onder a tot en met e hebben het recht te worden ingedeeld in een in de competitie van het KNKV uitkomend team, mits aan de daaraan verbonden verplichtingen wordt voldaan. Deze leden hebben ook het recht deel te nemen aan toernooien en vriendschappelijke wedstrijden.

  Artikel 4

  Van alle spelende en trainende leden vanaf 14 jaar wordt verwacht dat hij één uur per week kosteloos werkzaamheden verricht voor de vereniging, tenzij dit redelijkerwijs niet van hem kan worden verlangd.  Van jongere leden verwachten we dit van hun ouders/verzorgers.

  ALGEMENE VERGADERING

  Artikel 5

  Mondelinge stemming tijdens de algemene vergadering kan geschieden door:

  1. het constateren door de voorzitter dat van de aanwezige leden niemand tegen is, met dien verstande dat op een andere wijze wordt gestemd als een lid verzoekt om herstemming conform artikel 24 lid 2 van de Statuten;
  2. handopsteking van de aanwezige leden, waarbij de voorzitter de uitslag vaststelt, met dien verstande dat op de wijze als beschreven onder c wordt gestemd als een lid verzoekt om herstemming conform artikel 24 lid 2 van de Statuten;
  3. het uitspreken van de voorkeur door ieder aanwezig lid, waarbij de volgorde van de presentielijst wordt gehanteerd. De voorzitter van de vergadering houdt de stemmen bij en deelt de uitslag mee, waarna conform artikel 24 lid 2 van de Statuten om schriftelijke herstemming kan worden verzocht.

  Artikel 6

  Indien tijdens de algemene vergadering geloot moet worden, worden de alternatieven waartussen geloot moet worden op papieren van gelijke omvang geschreven door de notulist van de vergadering. Deze vouwt de papieren tenminste tweemaal dubbel en deponeert deze in een schaal. De voorzitter van de vergadering neemt vervolgens een papier uit de schaal, waarbij het alternatief dat op dit papier geschreven staat als gekozen wordt beschouwd.

  BESTUUR

  Artikel 7

  1. Ieder bestuurslid kan het bestuur voor een vergadering bijeenroepen. Het bijeenroepen geschiedt schriftelijk met vermelding van de agendapunten.
  2. Een vergadering van het bestuur is geldig als tenminste de helft van de bestuursleden aanwezig is. Is minder dan de helft van de bestuursleden aanwezig, dan wordt een nieuwe vergadering uitgeschreven met inachtneming van het eerste lid. Is bij deze vergadering wederom minder dan de helft van de bestuursleden aanwezig, dan is de vergadering geldig voor zover het dezelfde agendapunten bevat.
  3. De voorzitter dan wel één van de voorzitters leidt de vergaderingen van het bestuur. Is er geen voorzitter aanwezig, dan wordt de vergadering geleid door diens plaatsvervanger.
  4. Beslissingen van het bestuur worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen. Staken de stemmen, dan is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.

  Artikel 8

  Besluiten van het bestuur waarmee het bestuur de vereniging verplicht een geldbedrag van ten minste  €10.000,– te betalen, behoeven de goedkeuring van de algemene vergadering.

  Artikel 9

  De afzonderlijke bestuursleden dragen buiten de bestuursvergadering de mening van het bestuur uit. Zij dragen ieder zorg voor de eenheid van het beleid van het bestuur.

  Artikel 10

  1. De voorzitter heeft als taak het behartigen van de belangen van de vereniging in algemene zin. Hij heeft het recht van toegang tot alle vergaderingen van de vereniging, uitgezonderd de vergaderingen van de kascontrolecommissie.
  2. De secretaris voert de administratie en zorgt ervoor dat de ledenadministratie van de vereniging als bedoeld in artikel 6 van de Statuten wordt bijgehouden.
  3. De penningmeester is verantwoordelijk voor de geldmiddelen van de vereniging en de boekhouding. Hij draagt zorg voor een goed financieel beleid.
  4. De bestuursleden zijn tegenover het bestuur verantwoordelijk voor de aan hen toebedeelde taken.

  Artikel 11

  1. Van het bestuur uitgaande stukken kunnen door de voorzitter of de secretaris worden ondertekend.
  2. Kwijtscheldingen kunnen eveneens door de penningmeester worden ondertekend.

  Artikel 12

  1. Ter uitvoering van zijn taken of ter vaststelling van beleid kan het bestuur bestuursreglementen opstellen.
  2. De vaststelling van een bestuursreglement wordt zo spoedig mogelijk aan de leden bekendgemaakt. De bestuursreglementen liggen voor de leden ter inzage.
  3. In een bestuursreglement worden sancties opgenomen in geval van het niet naleven van het betreffende reglement. Het bestuur is in beginsel verplicht de genoemde sancties in geval van het niet naleven van een bestuursreglement op te leggen.

  COMMISSIES

  Artikel 13

  1. Tot de commissies die op grond van artikel 30 door het bestuur worden ingesteld behoren in ieder geval de volgende hoofdcommissies:
  2. korfbal technische zaken
  3. beheer en onderhoud
  4. financiën
  5. communicatie en PR
  6. vrijwilligerszaken
  7. Een hoofdcommissie kan onderliggende commissies hebben die ieder belast zijn met de uitvoering van een deel van de taken van de hoofdcommissie.
  8. Iedere hoofdcommissie heeft een De voorzitter van een hoofdcommissie is verantwoordelijk voor de financiën van de betreffende hoofdcommissie en haar onderliggende commissies.
  9. De leden van de commissies die door het bestuur zijn ingesteld worden aangewezen door het bestuur. Het lidmaatschap eindigt door bedanken door het betreffende lid of een besluit van het bestuur.
  10. De door het bestuur ingestelde commissies wijzen ieder uit hun midden een voorzitter aan. De voorzitter van een commissie roept de vergaderingen van de commissie bijeen en houdt het bestuur op de hoogte van wat er speelt binnen zijn commissie.
  11. Het bestuur kan genomen besluiten van de door het bestuur ingestelde commissies vernietigen en daarvoor een nieuw besluit in de plaats stellen.
  12. Per boekjaar doen de in dit artikel bedoelde commissies verslag van hun werkzaamheden aan het bestuur.

  Artikel 14

  1. De leden van de commissies die door de algemene vergadering zijn ingesteld worden aangewezen bij een besluit van de algemene vergadering. Het lidmaatschap eindigt door bedanken door het betreffende lid of een besluit van de algemene vergadering.
  2. De door de algemene vergadering ingestelde commissies wijzen ieder uit hun midden een voorzitter aan. De voorzitter van een commissie roept de vergaderingen van de commissie bijeen en houdt de algemene vergadering op de hoogte van wat er speelt binnen zijn commissie.
  3. De algemene vergadering kan besluiten dat een commissie een penningmeester uit haar midden aanwijst. De penningmeester van een commissie houdt een financieel overzicht bij van de commissie en geeft desgevraagd de penningmeester van de vereniging, de kascontrolecommissie, het bestuur en de algemene vergadering inzage in dit overzicht.
  4. De algemene vergadering kan genomen besluiten van de door het bestuur ingestelde commissies vernietigen en daarvoor een nieuw besluit in de plaats stellen.
  5. Per boekjaar doen de in dit artikel bedoelde commissies verslag van hun werkzaamheden aan de algemene vergadering.
  6. De algemene vergadering kan de bevoegdheden die zij heeft op grond van dit artikel per ingestelde commissie overdragen aan het bestuur.

  GELDMIDDELEN

  Artikel 15

  1. De hoogte van de contributie wordt op voordracht van het bestuur door de algemene vergadering vastgesteld dan wel gewijzigd. Bij het vaststellen van de hoogte van de contributie wordt aangesloten bij de in artikel 1 genoemde categorieën van leden.
  2. Een besluit tot vaststelling of wijziging van de hoogte van de contributie wordt zo spoedig mogelijk aan de leden bekend gemaakt.

  Artikel 16

  1. Bestuursleden, commissieleden en overige leden van Rheko kunnen porti-, reis-, telefoon- en andere kosten declareren, mits deze ten behoeve van de vereniging zijn gemaakt.
  2. Declaraties worden binnen een week na het einde van het boekjaar waarin de betreffende kosten zijn gemaakt bij de penningmeester ingediend.
  3. De penningmeester beslist omtrent de declaraties en licht het bestuur in over de ingediende en gehonoreerde declaraties. Het bestuur kan een beslissing van de penningmeester omtrent een declaratie herroepen en zelf een nieuwe beslissing nemen.

  OVERIGE ZAKEN

  Artikel 17

  Alle functies binnen de vereniging kunnen slechts door leden van de vereniging worden vervuld.

  Artikel 18

  Het tenue van de teams die uitkomen in een competitie bevat in overwegende mate de kleuren blauw en wit.

  Artikel 19

  1. Het bestuur benoemt om de twee jaar twee vertrouwenspersonen.
  2. De vertrouwenspersonen dienen informatie waarvan zij in hun functie als vertrouwenspersoon kennis nemen geheim te houden.
  3. Van het bepaalde in het tweede lid kan slechts worden afgeweken met toestemming van degene die de betreffende informatie aan de vertrouwenspersoon gaf of als de wet daartoe verplicht.
  4. Een vertrouwenspersoon kan geen lid van het bestuur of van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 29 van de Statuten zijn.

  Artikel 20

  1. Het Rheko Huishoudelijk Reglement 2016 kan worden gewijzigd bij algemene vergadering.
  2. Een wijziging als bedoeld in het eerste lid treedt veertien dagen nadat deze is goedgekeurd door de algemene vergadering in werking.

  Artikel 21

  1. Het Huishoudelijk Reglement van de Christelijke Korfbalclub Rheko, goedgekeurd tijdens de algemene vergadering van augustus 2001, wordt ingetrokken.
  2. Dit Rheko Huishoudelijk Reglement 2016 treedt in werking veertien dagen na vaststelling door de algemene vergadering.